Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fairsurence Spolek pro mateřství, si vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). 

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Fairsurence Spolek pro mateřství, se sídlem Blanická 922/25, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 092 23 479, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 73493 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též "Spolek"). 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom mohli řádně provozovat naši spolkovou činnost, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme zejména osobní údaje našich členů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, návštěvníků webových stránek a obchodních partnerů či jiných spolupracovníků Spolku.

2.1 Členky Spolku a posuzování žádostí

Při registraci do Spolku sbíráme vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím registračního formuláře, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, stát, ve kterém jste účastni zdravotního pojištění, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni a kontaktní údaje (včetně adresy trvalého pobytu a příp. korespondenční adresy a e-mailové adresy) a údaj o tom, že u vás neexistují skutečnosti, které vylučují členství ve Spolku dle Kodexu Spolku. Některé údaje k registraci mohou být získány propojením s profilem u společnosti Facebook či Google. Poskytnutí těchto údajů je nutné ke vzniku členství ve Spolku a zpracováváme je za účelem plnění zákonných povinností Spolku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, popřípadě plnění našich povinností vůči členkám Spolku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat také na základě našeho oprávněného zájmu na řádné správě Spolku, včetně kontroly dodržování povinností členek Spolku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Dobrovolně můžete při registraci poskytnout i údaj o těhotenství či plánovaném těhotenství. Tento údaj zpracováváme na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli odvolat tím, že tento údaj vymažete ze svého členského profilu prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.spolekpromaterstvi.cz nebo zprávou na naše kontaktní adresy dle čl. 8 níže. 

Některé další údaje mohou zpracovávat i provozovatelé platebních metod, které slouží k provádění plateb v souvislosti s činností Spolku. Tyto osobní údaje neshromažďuje ani nezpracovává Spolek, ale jen tito provozovatelé platebních metod, byť se na formuláře k zadání těchto údajů můžete dostat přes webové stránky Spolku. 

V rámci posuzování žádostí přiznání finanční pomoci členek Spolku můžeme zpracovávat i osobní údaje dalších osob, které jsou uvedeny v dokumentaci, jež je podkladem pro posouzení žádosti, a to zejména identifikační údaje lékařů, kteří vyhotovili příslušné lékařské zprávy a dokumentaci. Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na řádném posouzení těchto žádostí dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  

Další informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s posuzováním žádostí o přiznání finanční pomoci obdržíte při podání této žádosti. 

2.2 Obchodní partneři a spolupracovníci Spolku

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

a) Zpracování pro účely plnění smlouvy Pro účely plnění naší společné smlouvy zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  1.  identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození;
  2. kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy a adresy bydliště;
  3. údaje o odměně, platební údaje, včetně čísla účtu, pro poskytnutí dohodnuté odměny;
  4.  jiné osobní údaje a dokumenty vzniklé v rámci administrace našeho společného smluvního vztahu.

Tyto údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření naší smlouvy, administrace našeho vztahu, poskytnutí dohodnuté odměny a dále také za účelem zajištění s tím spojené komunikace. Některé další údaje mohou zpracovávat i provozovatelé platebních metod, které slouží k provádění plateb v souvislosti s činností Spolku. Tyto osobní údaje neshromažďuje ani nezpracovává Spolek, ale jen tito provozovatelé platebních metod, byť se na formuláře k zadání těchto údajů můžete dostat přes webové stránky Spolku. 

Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následné plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zpracování na základě zákonných povinností Spolku Některá zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Např. účetní a daňové doklady mohou obsahovat osobní údaje o osobách, které je vyhotovily, nebo jimž jsou určeny. Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c) Zpracování na základě oprávněného zájmu Některé osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů k obhajobě právních nároků a za účelem ochranu našeho majetku. Jedná se zejména o vaše identifikační údaje, údaje týkající se vámi poskytnutých služeb a údaje týkající se administrace smlouvy, nebo jiné osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely.

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Zaměstnanci Spolku

Zpracování osobních údajů zaměstnanců Spolku se řídí zvláštní Informací o zpracování pro zaměstnance Spolku, kterou všichni zaměstnanci Spolku obdrží při vzniku pracovního poměru a je jim také dostupná prostřednictvím webového rozhraní pro zaměstnance Spolku. 

2.4 Uchazeči o zaměstnání

Projevíte-li zájem o spolupráci s námi, zpracováváme osobní údaje, které nám k tomu poskytnete pro posouzení, jestli vaše zkušenosti odpovídají pozici, na kterou se hlásíte. Jedná se zejména o údaje týkající se vaší odborné kvalifikace, včetně vašeho životopisu, kopií vysvědčení a našich poznámek. Pro účely zajištění naší komunikace, včetně případného naplánování osobní schůzky, zpracováváme dále vaše kontaktní údaje. 

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a je dále nezbytné pro naše předsmluvní jednání dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Osobní údaje uchazečů mohou být zpracovány po skončení výběrového řízení za účelem další nabídky zaměstnání, pouze pokud k tomu uchazeč poskytne souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

2.5 Návštěvníci internetových stránek

Pro vylepšení vzhledu a fungování našich stránek a pro přizpůsobení obsahu našich stránek vašim preferencím používáme soubory cookies. Bližší informace o souborech cookies, včetně právního základu zpracování vašich údajů, které prostřednictvím souborů cookies získáme, můžete najít v našich Zásadách používání souborů cookies, dostupných na našich internetových stránkách https://www.spolekpromaterstvi.cz/zasady-zpracovani-souboru-cookies.

Vyplníte-li nám kontaktní formulář na webových stránkách, můžeme zpracovávat vaše tam uvedené kontaktní údaje k zaslání informací o členství ve Spolku, popřípadě k další komunikaci ohledně registrace a vzniku členství ve Spolku, toto zpracování je nezbytné před vstupem do Spolku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

2.6 Marketing

Vaše osobní údaje jako je jméno a příjmení či elektronická adresa můžeme zpracovávat také pro marketingové účely související s činností Spolku, a to na základě vašeho souhlasu při registraci do Spolku. Marketingové kampaně, newslettery atd. mohou probíhat prostředky elektronické komunikace, přičemž v každé elektronické zprávě je též popsána možnost, jak se z další marketingové komunikace odhlásit. 

Vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme s vaším souhlasem také předat společnosti FAIRSURENCE a.s., se sídlem Blanická 922/25, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 071 46 230, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 23462, která vás může oslovovat s nabídkou svých produktů, popř. produktů svých smluvních partnerů. Právním důvodem tohoto zpracování osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě organizování marketingových akcí může dále dojít ke zpracování vašich osobních údajů v rozsahu potřebném pro registraci účastníků marketingové akce, jako je jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa a telefonní číslo, popřípadě fotografií, či zvukových a obrazových záznamů takové akce, které mohou být zveřejněny v rámci propagaci akce. Právním důvodem tohoto zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popřípadě váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje, k jejichž zpracování jsme oprávněni, nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů. Jedná se především o: (a) naše poradce v oblasti marketingu a vztahu se zákazníky; (b) naše profesionální poradce, auditory a účetní; (c) dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby jako je zpracování textu, překlad, kopírování a přezkoumání dokumentů, telefonní a internetové připojení atd.; (d) poskytovatele IT služeb.

Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům, soudům a správním orgánům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. našim dodavatelům sídlícím v jiných státech EHP). K předávání osobních údajů i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor nedochází.

Vaše osobní údaje mohou být také předány společnosti FAIRSURENCE a.s. za podmínek uvedených v čl. 2.6 výše.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠTUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti. 

6. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Ve vztahu ke členství ve Spolku zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání tohoto členství a po jeho skončení po dobu, po kterou to vyžadují právní předpisy, popř. po kterou trvá náš oprávněný zájem na jejich zpracování, například je-li to nutné k vypořádání případných právních nároků. V souvislosti s našimi smluvními vztahy zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání naší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu stanovenou daňovými předpisy, nebo právními předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb) nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. V případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme vaše osobní údaje pouze do ukončení výběrového řízení, u úspěšných kandidátů pak i déle pro účely plnění našich zákonných povinností a společné pracovní smlouvy. U zpracování, které je založené na souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytnou ve vztahu k zamýšlenému účelu, nejdéle však do jeho odvolání. U údajů poskytnutých před vstupem do Spolku dochází ke zpracování po dobu 2 let od posledního kontaktu s potenciální členkou Spolku (nedojde-li ke vzniku členství ve Spolku). 

7. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo od nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky využití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR) s tím, že ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu uvedeného v článku 2. výše) jsou všechna tato práva garantována. 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva: 

(a) Právo na přístup k údajům: Máte právo dotázat se, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, vyžádat si přístup k těmto údajům. Dále máte právo též na zpřístupnění informací týkajících se mimo jiné toho, za jakým účelem a po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme, které konkrétní údaje máme k dispozici a komu jsme umožnili přístup k těmto údajům. Tato práva na přístup k údajům mohou být nicméně omezena s ohledem na zájmy jiných fyzických osob. 

(b) Právo na opravu údajů: Na základě vaší žádosti máme povinnost opravit nepřesné osobní údaje nebo doplnit osobní údaje, které jsou neúplné. 

(c) Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut): Za podmínek uvedených v GDPR jsme povinni na vaši žádost údaje vymazat, a to např. v případě, že tyto údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, v případě, že jste uplatnili námitky proti dalšímu zpracování osobních údajů, nebo vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem. 

(d) Právo na omezení zpracování: Za podmínek uvedených v GDPR (např. je-li zpochybněna správnost osobních údajů nebo osobní údaje byly nezákonně zpracovávány) jsme povinni na vaši žádost omezit zpracování určitých osobních údajů, které se vás týkají. V takových případech můžeme tyto údaje používat pouze pro určité omezené účely tak, jak stanoví GDPR, popř. další právní předpisy. 

(e) Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek uvedených v GDPR a v rozsahu našich technických možností máte právo vyžádat si své osobní údaje, ke kterým máme přístup, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a takové údaje zaslat jinému subjektu. 

(f) Právo na vznesení námitky: Za splnění zákonných požadavků (viz článek 21 GDPR) máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiné osoby. 

(g) Právo odvolat souhlas: Je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to (není-li výše uvedeno jinak) prostřednictvím zprávy na naše kontaktní adresy dle čl. 8 níže. Tím však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. 

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, Email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz 

 

8. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince +420 511 447 744, e-mailem na adrese zeptejtese@spolekpromaterstvi.cz nebo písemně na korespondenční adrese Fairsurence Spolek pro mateřství, Blanická 922/25, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 

Rovněž se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Tomáše Veselého, e-mail vesely@spolekpromaterstvi.cz, korespondenční adresa Blanická 922/25, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00.